Tokyo Nudes by Yoshihiro Tatsuki, c. 1970s
Tokyo Nudes by Yoshihiro Tatsuki, c. 1970s